onszorgnetwerk Rotating Header Image

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING LEDEN GEBRUIKERS EN MANTELZORGERS

Versie januari 2019

 

Ons Zorgnetwerk vzw, erkende vereniging van gebruikers en mantelzorgers, stelt alles in het werk om je privacy te beschermen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens respecteert Ons Zorgnetwerk de Europese Verordening 2016/679 (GDPR) van 25 mei 2016 en andere toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

1. Identiteit van de organisatie

Ons Zorgnetwerk vzw

Remylaan 4b

3018 Wijgmaal

Erkenningsnummer: VER002

E-mail: onszorgnetwerk@ons.be

Telefoon: 016/24 49 49

2. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt en wat is de verwerkingsgrond?

Voor de verwerking van persoonsgegevens voldoet Ons Zorgnetwerk vzw aan de wetgeving die van toepassing is conform het woonzorgdecreet[1].

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op basis van volgende verwerkingsgrond:

Doeleinden Verwerkingsgrond
Verwerken van je gratis lidmaatschap (via de website, e-mail, telefonisch, persoonlijk contact) Wettelijke verplichting (zie Woonzorgdecreet) en bekomen van subsidiëring door de overheid.
Informeren over onze werking en dienstverlening; Ad hoc communicatie Gerechtvaardigd belang en wettelijke verplichting (zie Woonzorgdecreet)
Het garanderen van optimale dienstverlening, in termen van informatie- en adviesverstrekking, belangenverdediging. Wettelijke verplichting (zie Woonzorgdecreet) en bekomen van subsidiëring door de overheid.
Delen van persoonsgegevens met andere instanties noodzakelijk voor optimale dienstverlening Je toestemming

Gedeeld beroepsgeheim

Je behoeften en voorkeuren beter begrijpen zodat wij onze diensten, activiteiten en producten daar op kunnen afstemmen. Gerechtvaardigd belang
Analyseren en verbeteren van het aanbod en kwaliteit van de dienstverlening Gerechtvaardigd belang
Een archief bijhouden Gerechtvaardigd belang

Voor de verwerking van andere persoonsgegevens dan vermeld bij de doeleinden, vragen we vooraf je toestemming. Deze toestemming kan ten allen tijde door jou worden ingetrokken.

Ons Zorgnetwerk vzw maakt deel uit van Ons, een netwerk van organisaties. Via onze communicatiekanalen houden we je op de hoogte van nieuws en activiteiten van alle organisaties van Ons. Indien je hiervan niet meer op de hoogte wilt blijven, volstaat het een mail te sturen naar onszorgnetwerk@ons.be.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Bovendien worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk.

Ons Zorgnetwerk vzw streeft optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van haar informatieplatformen en -gegevenssystemen na. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van Ons Zorgnetwerk vzw, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van Ons Zorgnetwerk vzw vallen.

[1] Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers van 24/07/2009 (hierna: het uitvoeringsbesluit van het  Woonzorgdecreet)

3. Welke gegevens verwerken we juist?

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende gegevens van jou digitaal en op papier verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, hoofdverblijfplaats, telefoonnummer, gsm, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht

Ben je mantelzorger en lid van KVLV, Vrouwen met Vaart of Landelijke Gilden vzw of cliënt van Landelijke Thuiszorg vzw, dan worden op grond van de privacyverklaring van de desbetreffende organisatie bovenstaande gegevens overgemaakt aan Ons Zorgnetwerk vzw.

4. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van:

 • Organisaties aan wie de overdracht wettelijk verplicht is (bv. overheidsinstanties)
 • Onderaannemers voor de uitvoering van diensten die Ons Zorgnetwerk vzw biedt (bv. verzending van ledenblad)
 • Andere betrokken instanties om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven garanderen (cfr. Artikel 8 van het uitvoeringsbesluit van het Woonzorgdecreet) of in het kader van onderzoek mits je toestemming.
 • Leveranciers voor de levering van diensten, activiteiten en producten.

Met deze onderaannemers en leveranciers maakt Ons Zorgnetwerk vzw de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen (zie punt 5.).

Wanneer wij je persoonsgegevens aan een betrokken instantie overmaken, zal deze enkel toegang krijgen tot die gegevens die nodig zijn om hun opdracht te vervullen.

Ons Zorgnetwerk vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Bij het bezoeken van onze website maken we gebruik van Google Analytics. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt je op hun website.

5. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Ons Zorgnetwerk vzw verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van je persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR) van 25 mei 2016.

Ons Zorgnetwerk vzw bewaart en beheert uw persoonsgegevens in een beveiligde database van Ons Zorgnetwerk vzw of desgevallend bij de verwerker van de persoonsgegevens op servers in België of Nederland.

Ons Zorgnetwerk vzw heeft onder andere volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 1. Alle medewerkers – verbonden aan het beroepsgeheim – die namens Ons Zorgnetwerk vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Aanstelling functionaris voor gegevensbescherming
 3. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 4. Wij vereisen van elke partner waarmee Ons Zorgnetwerk vzw samenwerkt, dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren en de nodige maatregelen nemen conform de GDPR.
 5. De servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.
 6. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 7. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Voor meer informatie over de beveiliging van door Ons Zorgnetwerk vzw verzamelde persoonsgegevens, kun je contact opnemen met onszorgnetwerk@ons.be.

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Ons Zorgnetwerk vzw bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kan u daar beroep op doen?

Je kunt je persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren, ze laten verwijderen of overdragen. In bepaalde gevallen kun je ook de verwerking ervan laten beperken.

Een verzoek hiervoor kan gericht worden aan onszorgnetwerk@ons.be mèt bewijs van je identiteit.

Een verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging worden beantwoord.

Indien het gaat over minderjarige mantelzorger dient het verzoek ingediend te worden door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

8. Behandeling van Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op via onszorgnetwerk@ons.be of telefonisch 016/24 49 49 of 0470/29 11 16. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Wordt geen afdoend antwoord of bevredigende oplossing gevonden, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@ons.be.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacy commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9. Contactgegevens informatieveiligheidsconsulent en functionaris gegevensbescherming

Ons Zorgnetwerk vzw maakt deel uit van Ons. De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) adviseert Ons Zorgnetwerk vzw inzake de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten.

Contact: privacy@ons.be

10. Wijziging privacyverklaring

Ons Zorgnetwerk vzw kan haar privacyverklaring en haar beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op onze website www.onszorgnetwerk.be .

We adviseren je om de verklaring geregeld opnieuw na te kijken.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856